Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Giới thiệu thư viện huyện Phú Tân

        
(Thư viện huyện Phú Tân)